Piscine

PIMODI

16, rue Arthur Thinnes

B.P 85 L-3901 Mondercange

  • Tél. 55 60 25 - 272
  • Fax: 55 60 25 - 257

pimodi@pt.lu

 

 

Attention: le nouveau dépliant (cours 2024/2025) est en cours d'élaboration. Nous vous prions de ne pas effectuer d'inscription/virement car les dénominations des différents cours changeront.

 

LU

Mir erlaben eis Iech drop hinzeweisen, bei ären Iwwerweisungen ausschliisslech d'Referenz vum Cours (z.B. L1, B3, …) an den Numm vun der Persoun déi dodrun deel hëlt (ggf. de Numm vum Kand) unzeginn, esou datt bei den Aschreiwungen méiglechst keng Verwiesslungen kenne geschéien .

Merci fir är Mathëllef an äert Versteesdemech !

FR

Nous nous permettons d’attirer votre attention au fait qu’il est très important d’indiquer, lors de vos virements, uniquement la référence du cours (p.ex. L1, B3, …) et le nom du participant au cours (resp. le nom de l’enfant), cela pour éviter toute confusion lors des inscriptions.

Avec nos remerciements pour votre compréhension et votre collaboration !

DE

Um Verwechslungen bei der Einschreibung zu vermeiden bitten wir Sie, bei Ihren Überweisungen ausschliesslich die Referenz des belegten Kurses (z.B. L1, B3, …), sowie den Namen der teilnehmenden Person (ggf. den Namen des Kindes) anzugeben.

Danke für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis !